Czym jest rezyliencja?

Dlaczego niektórzy przyciśnięci do ziemi przez życiowe problemy, nieszczęścia i traumy wolą zakończyć swój żywot lub „żyć” w wydającej się nie mieć końca depresji, żalu, smutku i samotności, a inni po podobnych przeżyciach wstają silniejsi niż byli kiedykolwiek? Ci drudzy to osoby rezylientne. “Sprężyste” psychicznie, “widzące światełko w tunelu” w niemal każdej, trudnej sytuacji, gdzie […]

What is resiliency?

Why some of us, overwhelmed by the life problems, unhappiness and trauma, prefer to end their lives or “live” in never ending depression, grief and sorrow when others, after similar difficulties in life, stands up, and become stronger than ever before?